دعاوی ملکی, قوانین و مقررات

مطالبه ی سرقفلی از دیدگاه وکیل اسلامشهر

مطالبه ی سرقفلی از دیدگاه وکیل اسلامشهر

مطالبه ی سرقفلی از دیدگاه وکیل اسلامشهر

مبنای حقوقی دادخواست

در قراردادهای اجاره، موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال 76، اگر مالک براساس حکم تخلیه ای که توسط  دادگاه صادر می شود، اقدام به تخلیه ی ملک کند، مستاجر در مواردی که مستحق دریافت حق سرقفلی است، می تواند همزمان با دادخواست تخلیه از سوی موجر و یا پس از آن اقدام به طرح دعوای مطالبه ی سرقفلی کند.

اگر مالک در پایان مدت قرارداد اجاره، دادخواست تخلیه مطرح نکند، مستاجر می تواند بدواً دادخواست مطالبه ی سرقفلی را به دادگاه تقدیم کند.

مقدمه ی این دادخواست آن است که مستاجر، ملک را تخلیه کرده و به مالک تحویل دهد و در صورت استنکاف مالک از تحویل گرفتن ملک، ملک را به دادگاه تحویل دهد.

دادگاه پس از برگزاری جلسه ی رسدگی با ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری، بهای سرقفلی را براساس قیمت عادله ی روز محاسبه کرده و موجر را به پرداخت سرقفلی، محکوم می کند.

طرفین دعوی

خواهان پرونده، مستاجری است که مستحق دریافت سرقفلی است و خوانده نیز مالک ملک است.

مرجع صالح برای رسیدگی

اگر مبلغ سرقفلی کمتر از 20 میلیون تومان باشد، پرونده در شورای حل اختلاف، قابل طرح است و اگر در بیش از 20 میلیون باشد در دادگاه محل اقامت مالک و یا محلی که ملک در آن واقع شده است، قابل طرح است.

شما در حال مطالعه مقاله

مطالبه ی سرقفلی از دیدگاه وکیل اسلامشهر

 

نحوه ی اجرای رأی

پس از محکومیت مالک به پرداخت وجه سرقفلی و قطعیت رأی، اجراییه صادر و به مالک ابلاغ میشود. اگر مالک ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، اقدام به پرداخت مبلغ سرقفلی نکند، مستاجر می تواند اقدام به توقیف اموال مالک و تأمین مبلغ سرقفلی از محل اموال توقیف شده کند. ملکی که قبلاً در تصرف مستاجر بوده است نیز قابل توقیف است.

برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوی

1-اگر مستاجر، ملک را به مستاجر دیگری اجاره دهد و از وی مبلغی تحت عنوان سرقفلی دریافت کند، مستاجر دوم درهنگام تخلیه ی ملک، حق مطالبه ی سرقفلی از مالک را ندارد.

2-مستاجر می تواند، ضمن دادخواست مطالبه ی سرقفلی، خسارات تاخیر تأدیه را نیاز مطالبه کند.

3-اگر بعد از قرارداد اجاره، مالکیت ملک به شخص دیگری منتقل شود، تعهد پرداخت سرقفلی به مالک جدید، منتقل می شود.

4-تخلفات مستاجر از قرارداد اجاره، همچون تعدی و تفریط در ملک واگذاری به غیر و تغییر شغل تاثیری در میزان سرقفلی ندارد.

مستندات قانونی

ماده ی 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 76

هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذاری کند می تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت کند. هم چنین مستاجر می تواند در اثنای مدت اجاره برای واگذاری حق خود، مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند. مگرآن که در ضمن عقد اجاره، حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.

تبصره ی 1-چنان چه مالک، سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار کند، پس از پایان مدت اجاره مستاجر اخیر حق مطالبه ی سرقفلی از مالک را ندارد.

تبصره ی 2-در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی، سرقفلی را به مستاجر منتقل کند، هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه ی سرقفلی به قیمت عادله ی روز را دارد.

رویه ونظریات قضایی

رأی شماره ی 708 مورخ 4/6/91 شعبه ی 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطالبه ی سرقفلی توسط مستاجر قبل از فسخ قرارداد اجاره و تخلیه، محمل قانونی ندارد.

رأی شماره ی 158 مورخ 10/8/91 شعبه ی 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حق سرقفلی، قابلیت توقیف و فروش دارد و هر یک از مالکین مشاعی می توانند، تقاضای فروش سرقفلی و پرداخت حق خود را بکنند.

بهترین وکیل اسلامشهر

محسن قره داغی  – 09123907427

وکیل پایه یک دادگستری 

 

مطالبه ی سرقفلی از دیدگاه وکیل اسلامشهر

مطالبه ی سرقفلی از دیدگاه وکیل اسلامشهر

مطالبه ی سرقفلی از دیدگاه وکیل اسلامشهر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *