افراز ملک توسط دادگاه از نظر محسن قره داغی وکیل اسلامشهر

افراز ملک توسط دادگاه از نظر محسن قره داغی وکیل اسلامشهر

افراز ملک توسط دادگاه از نظر محسن قره داغی وکیل اسلامشهر افراز به معنای تقسیم ملک مشاع بین شرکا است در فرضی که بین شرکا توافق برای تقس...

ادامه مطلب

اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک از دیدگاه وکیل اسلامشهر

اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک از دیدگاه وکیل اسلامشهر

اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک از دیدگاه وکیل اسلامشهر این دعوی مستلزم تقدیم دادخواست از ناحیه معترض ثالث به طرفیت طرف های اجراییه است ...

ادامه مطلب