اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک از دیدگاه وکیل اسلامشهر

اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک از دیدگاه وکیل اسلامشهر

اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک از دیدگاه وکیل اسلامشهر این دعوی مستلزم تقدیم دادخواست از ناحیه معترض ثالث به طرفیت طرف های اجراییه است ...

ادامه مطلب